Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Työntekijän vastuu työturvallisuudesta

Työnantajalla on aina lähtökohtaisesti päävastuu työturvallisuudesta työpaikalla. Myös työntekijällä on velvollisuus omalta osaltaan edistää työturvallisuutta. Vastuu vaihtelee hyvin paljon työtehtävän mukaan.

Työturvallisuuden ylläpitäminen ja tehostaminen työpaikalla on yhteistoimintaa. Työntekijän tulee ilmoittaa esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Turvallisuuspuutteet voivat kohdistua myös muihin asioihin, toimialasta ja työtehtävän laadusta riippuen. Työntekijän tulee noudattaa työnantajan määräyksiä, käskyjä sekä turvallisuuteen liittyviä ohjeita. Työntekijän kuuluu huolehtia mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden työntekijöiden työturvallisuudesta työpaikalla.

Jos työntekijä tahallisesti laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa työturvallisuusasioissa, voi tästä aiheutua työoikeudellisia ja jopa vahingonkorvauksellisia seuraamuksia, jos ilmoittamatta jättämisen seurauksena tapahtuu esimerkiksi henkilövahinko.

Työntekijän on myös vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, joka voi aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle ja terveydelle. Työntekijän tulee pitää huolta siisteydestä työpaikalla ja muutenkin toimia huolellisesti ja varovaisesti. Hänen täytyy myös pitää yllä työolosuhteiden järjestystä. Jos työssä käytetään henkilösuojaimia tai muita suojausvarusteita, on työntekijän käytettävä niitä. Työntekijä ei saa poistaa työtilojen tai työvälineiden ohje- tai varoitusmerkintöjä.

Yleisesti ottaen työntekijän tulee turvallisuuskysymyksissä noudattaa sellaista menettelyä, joka ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä kyseisessä asemassa olevalta työntekijältä voitaisiin kohtuudella odottaa. Työturvallisuuskysymyksistä on olemassa laajasti oikeuskäytäntöä, jossa on valtaosin kyse työnantajan vastuukysymyksistä. Työntekijän oma myötävaikutus tapahtuneen vahingon syntymiseen on kuitenkin aina arvioitavana, kun tuomioistuimissa käsitellään työturvallisuuskysymyksiä. Toimistomme kokeneet asiantuntijat avustavat asiakkaitamme työturvallisuuskysymyksissä ja muissakin työelämän lakiasioissa.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä